Живеење и работа во ЕУ и соседните земји

Истражување пролет 2023 година


Електронското истражување на Еурофаунд, спроведено заедно со Европската фондација за обука во пролетта 2023 година, ќе ги прикаже најновите случувања и предизвици за живеењето, работењето и учењето во земјите членки на ЕУ и неколку соседни земји на ЕУ и ќе обезбеди најсовремена слика за креаторите на политики.

Ова се однесува на вас. Вашиот живот. Вашата работа. Вашите вештини.

Ве молиме да одговорете на сите прашања. Доколку не знаете некој одговор или не сакате да одговорите на некое прашање едноставно притиснете ’не знам‘/‘претпочитам да не одговорам‘ за да продолжите кон следното прашање.

Истражувањето е отворено за лица кои имаат 16 години или повеќе. Со започнување на истражувањето потврдувате дека имате 18 години или повеќе. Учеството е целосно доброволно. Сите одговори се прибираат анонимно. За повеќе информации видете го Известувањето за заштита на податоци.

Ова истражување е спроведено од Еурофаунд - агенцијата на ЕУ задолжена да обезбеди знаење кое ќе помогне за развој на подобри социјални политики, политики за вработување и работа, заедно со Европската фондација за обука, агенцијата на ЕУ која придонесува за политиките за развој на човечкиот капитал во земјите од соседството на ЕУ. Повеќе информации во врска нашата работа можете да најдете на https://www.eurofound.europa.eu и https://etf.europa.eu.